De Flora- en Faunawet

De Flora- en Faunawet heeft betrekking op onder meer beheer en schadebestrijding, jacht, handel en bezit en overige menselijke activiteiten met een schadelijk effect op beschermde flora- en faunasoorten. De wet beschermt en behoudt de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. Activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in zijn principe verboden. Voor een uitgebreide beschrijving van de Flora- en faunawet kunt u kijken op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (www.minlnv.nl)

Uitzonderingen

Van het verbod op schadelijke handelingen kan onder voorwaarden worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) of, in geval van beheer en schadebestrijding, van Gedeputeerde Staten.

Wilt u de meest up-to-date informatie over de Flora- en faunawet en eventuele uitzonderingen, dan kunt u het beste contact opnemen met Faunafonds (www.faunafonds.nl) of uw provincie.

Het Faunafonds kent ook het boek 'Handreiking faunaschade.' Dit is een handig naslagwerk dat u als PDF kunt downloaden.